Mainlogo

รถของเรา

รถกระบะจัมโบ้ตู้ทึบ

– ขนาดภายในตู้ 1.7×2.5×2.1 เมตร

– ปริมาตร 9 คิวบิกเมตร

– รับน้ำหนักไม่เกิน 1.5 ตัน

– **ไม่ติดเวลา**

รถกระบะจัมโบ้ตู้ทึบ

– ขนาดภายในตู้ 1.7×2.5×2.1 เมตร

– ปริมาตร 9 คิวบิกเมตร

– รับน้ำหนักไม่เกิน 1.5 ตัน

– **ไม่ติดเวลา**

รถ4ล้อใหญ่ตู้ทึบ

– ขนาดภายในตู้ 1.8×3.2×2.1 เมตร

– ปริมาตร 12 คิวบิกเมตร

– รับน้ำหนักไม่เกิน 2 ตัน

– **ไม่ติดเวลา**

รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ตู้ทึบ + ลิฟท์ท้าย

– ขนาดภายในตู้ 1.8×3.2×2.1 เมตร
– ปริมาตร 12 คิวบิกเมตร
– รับน้ำหนักไม่เกิน 2 ตัน
– ขนาดลิฟท์ท้าย 750 กิโลกรัม
– **ไม่ติดเวลา**

รถ4ล้อใหญ่ตู้ทึบ+ลิฟท์ท้าย

– ขนาดภายในตู้ 1.8×3.2×2.1 เมตร
– ปริมาตร 12 คิวบิกเมตร
– รับน้ำหนักไม่เกิน 2 ตัน
– ขนาดลิฟท์ท้าย 750 กิโลกรัม
– **ไม่ติดเวลา**

รถ6ล้อตู้ทึบ

– ขนาดภายในตู้ 2.25×6.5×2.3 เมตร
– ปริมาตร 33 คิวบิกเมตร
– รับน้ำหนักไม่เกิน 5 ตัน

รถ 6 ล้อตู้ทึบ+ลิฟท์ท้าย

– ขนาดภายในตู้ 2.34×6.8×2.4 เมตร
– ปริมาตร 38 คิวบิกเมตร
– รับน้ำหนักไม่เกิน 5 ตัน
– ขนาดลิฟท์ท้าย 1 ตัน

รถ6ล้อตู้ทึบ+ลิฟท์ท้าย

– ขนาดภายในตู้ 2.34×6.8×2.4 เมตร
– ปริมาตร 38 คิวบิกเมตร
– รับน้ำหนักไม่เกิน 5 ตัน
– ขนาดลิฟท์ท้าย 1 ตัน